I. třída

Vítejte na stránkách 1. třídy

šk.rok 2023/ 2024

 Tř. uč.: Mgr. Monika Pohlová

  Asistentka pedagoga: DiS. Světlana Polívková

   NÁŠ ROZVRH

  7.45 - 8.30 8.40 - 9.25 9.45 - 10.30 10.40 -11.25

PO

ČJ

MAT

ČJ

PRV

ÚT

MAT

ČJ

PRV

ČJ

ST

ČJ

ČP

MAT

VV

ČT

MAT

ČJ

HV

TV

ČJ

MAT

TV

PV

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

 

ZÁJMOVÉ ÚTVARY

HRAVÁ ANGLIČTINA
- vyučující Mgr. Monika Pohlová
- každé úterý od 11. 45 - 12.30 hod 
NETRADIČNÍ TVOŘENÍ
- vyučující: Mgr. Pohlová a DiS. S. Polívková
- každé PONDĚLÍ od 11.45  - 12.30 hod.
ŠKOLA V POHYBU
- vyučující: p. Rameš
- každé pondělí od 12.50 - 14.00 hod

______________________________

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO RODIČE:
Vážení rodiče,
ve středu 17. 4. 2024 proběhne od 15. 00 hod třídní schůzka.
TU Pohlová

 _______________________________________________________________________________

PLÁN MĚSÍCE - DUBEN 
ČESKÝ JAZYK
ČT: - Písmena a hlásky – poznání souhlásek
      - Čtení psaného textu
      - Tiché čtení (úkoly k textu), čtení s porozuměním
      - Vlastní jména
      - Otázka, rozkaz
      - Počátky tichého čtení
PS: - Nácvik psaní písmen: písanka č.3
     - Správné tvary a sklon písma
     - Psaní velkých písmen na začátku vět
     - Jednoduché věty – opis a přepis
     - opis a přepis textu, diktát
     - Otázka
     - Psaní znamének na konci věty
     - Diktáty písmen, slabik a slov
JV: - Dramatizace pohádek
      - Jarní poezie, říkadla a pranostiky
MATEMATIKA
- Číslo a číslice 11 - 15
- Číselná řada 
- porovnávání čísel
- Sčítání a odčítání v oboru 0 – 15
- Slovní úlohy: řešení a vytváření s užitím porovnávacích znamének 
- GEOMETRIE
- Jednotky - kilogram, centimetr, litr - seznámení, užití v jednoduchých úlohách
 PRVOUKA
 Jaro: počasí, příroda, rostliny a živočichové
- Rostliny: stavba rostlin, jarní květiny
- Živočichové: Ptáci (druhy práků) - stěhovaví, stálí, stavba těla a hnízdění
- Kultura: Velikonoce - lidové zvyky a tradice
HUDEBNÍ VÝCHOVA 
Vokální činnosti: 
- společný zpěv písní
- dechová, hlasová a rytmická cvičení 
- dynamika tónů – tón dlouhý, krátký
- nácvik písně
- hudební hádanky
Hudebně pohybové činnosti:
- hra na tělo - říkadla
- pohybové ztvárnění hudby
Poslechové činnosti:
- hudební nástroje – rozlišení

- hudební styly - hudba pochodová, taneční ...

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
- Rozvíjení smyslu pro krásu přírody a vztahu k životnímu prostředí - malba
- Kultura odívání - návrhy, dotvářená koláž
- Výtvarné vyprávění - kresba
- Modelování - stlačování, hnětení, válení
PRACOVNÍ VÝCHOVA  
-  Práce s přírodním materiálem 
-  Práce s papírem - makety, skládání 
TĚLESNÁ VÝCHOVA  
Základy sportovních her: 
- štafety družstev
Kondiční formy cvičení:
- správné držení těla, správné dýchání, kompenzační a relaxační cviky, pořadová cvičení
Základy atletiky
 - soutěživé pohybové hry dvojic
Rytmické fdormy cvičení:
- zpomalení a zrychlení pohybu podle tempa hudebního doprovodu

 

_____________________________________________________________________
Velké poděkování panu a paní Bartekovým za přípravu snídaně a svačinky pro všechny žáky naší třídy.