Projekt logopedické prevence

"KDYŽ SLUNÍČKO HŘEJE, POŘÁD SE NĚCO DĚJE. PÍSMENKA NÁM ZAMÍCHÁ, PAK SI S NÁMI POVÍDÁ"

V roce 2016 naše mateřská škola získala v rámci Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání finanční dotaci 30 000,- Kč na projekt „Když sluníčko hřeje, pořád se něco děje. Písmenka nám zamíchá, pak si s námi povídá.“

Hlavním cílem tohoto projektu byla individuální práce s dítětem, důslednější a kvalitnější logopedická prevence ve všech třídách, rozvoj řečových a komunikativních dovedností, zlepšování funkce mluvidel. Logopedická asistentka provedla depistáž dětí. Péči věnuje nejen dětem docházejícím do logopedické poradny, ale i ostatním. Vytvořili jsme logopedický koutek se zrcadlem, který si děti samy sluníčkově vyzdobily. Do projektu se zapojili i ostatní pedagogičtí pracovníci. Logopedická prevence umožňuje dětem osvojit si některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení a psaní. Aktivity, rozplánované na jednotlivé měsíce umožňují dětem zlepšovat mluvní projev, výslovnost, jemnou a hrubou motoriku pomocí her a grafomotorických cvičení.    

Získáním dotace došlo ke zlepšení vybavení pomůckami vhodnými pro logopedickou prevenci. Zakoupením tabletů s pestrými výukovými programy se výrazně zlepšily podmínky pro vlastní komunikaci. Děti mají možnost zlepšovat si výslovnost opakováním dle zvukového vzoru, rozšířily se také možnosti rozvoje slovní zásoby formou her. Tablety a pomůcky jsou využívány ve všech třídách denně při individuálních a skupinových činnostech s dětmi. Rodiče měli možnost shlédnout při dnech otevřených dveří praktické činnosti, které učitelky provádějí s dětmi v rámci logopedické prevence s využitím pomůcek a tabletů, dostali možnost se aktivně zapojit do činnosti se svým dítětem. Tyto dny mají mezi rodiči velký ohlas. Dle potřeb poskytujeme rodičům konzultace o pokrocích jejich dítěte.

Projekt logopedické prevence se velmi osvědčil, přinesl dětem i pedagogům nejen mnoho nových pomůcek pro rozvoj řeči, ale především zlepšil výslovnost hlásek a komunikační schopnosti dětí. Proto i nadále budeme pokračovat v aktivitách, které jsou nastaveny v našem projektu.

 Více informací naleznete v přiloženém dokumentu ve formátu PDF