Metodik prevence

PLÁN PRÁCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

  •  hlavní téma práce: Zneužívání a distribuce návykových látek
  • řešení žákovských vztahů – mezi sebou navzájem i chování k dospělým
  • besedy se záchranáři a policií – organizuje školní družina pro děti navštěvující odpolední družinu
  • řešení záškoláctví a skrytého záškoláctví /ve spolupráci s výchovnou poradkyní/
  • zapojení žáků do života školy – zájmové kroužky, výzdoba školy 
  • preventivní programy - organizované ŠMP i jinými subjekty
  • řešení aktuálních sociálně patologických jevů
  • prevence v rámci vyučovacích hodin a třídních kruhů
  • účast na setkáních ŠMP Mostecka a Litvínovska
  • třídnické hodiny – minimálně 1x v měsíci